info@installatietechniekvacature.nl

RSS Twitter

Voorwaarden en condities

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Installatietechniekvacature.nl

1 Definities

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

Leverancier: Ambla Initiatives, gevestigd te Ballum;

Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Leverancier een Overeenkomst sluit, onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of jegens wie Leverancier enige (rechts-) handeling verricht;

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Leverancier en de Klant, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan;

Producten: alle zaken en direct met de levering van die zaken samenhangende diensten die het onderwerp zijn van een Overeenkomst;

2 Toepasselijkheid

De Voorwaarden zijn onderdeel van alle Overeenkomsten en van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van partijen. Leverancier wijst toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant uitdrukkelijk af

3 Prijzen

3.1 De prijzen voor Producten staan in Leverancier`s laatst gedrukte prijslijst. Prijzen zijn uitgedrukt in Euro en exclusief omzetbelasting.

3.2 De prijzen zijn gebaseerd op de bij het samenstellen van de prijslijst geldende tarieven. Indien deze (in belangrijke mate) wijzigen, is Leverancier, ook na het sluiten van de overeenkomst, gerechtigd de prijs dienovereenkomstig bij te stellen.

3.3 In alle andere gevallen is Leverancier ook na het sluiten van de Overeenkomst bevoegd kennelijke fouten in de prijsstelling te corrigeren, wanneer deze prijsstelling evident onjuist is en berust op een kennelijke verschrijving of drukfout.

ContactOver onsTarievenPlaats vacatureVoorwaarden en conditiesPrivacyPartnersSite MapFavoriet